konkursy

Połączenie idealne… – konkurs z TaniaKsiazka.pl

Razem z księgarnią TaniaKsiazka.pl przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są trzy znane i lubiane tytuły! Zbliżają się walentynki, więc pytanie konkursowe wiąże się z łączeniem planszówek w pary. Szczegóły niżej!

Zadanie:

Termin:

  • konkurs trwa od 12.02.2022 roku do 19.02.2022 roku, do godziny 23:59.

Laureatka/Laureat:

  • trzy osoby, autorzy najlepszych prac, oceniając pod uwagę weźmiemy pomysł i dopasowanie do tematu konkursu;
  • każdy z laureatów otrzyma jedną z gier z listy nagród.

Nagroda:

  • Dixit,
  • Dobble,
  • Splendor.

Sponsorem nagród jest księgarnia TaniaKsiazka.pl!

Regulamin:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest blog planszowkiwedwoje.pl https://planszowkiwedwoje.pl/ (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Księgarnia TaniaKsiazka.pl z siedzibą przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok (zwana dalej „Fundatorem”).
3. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
4. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie planszowkiwedwoje.pl (https://planszowkiwedwoje.pl/). Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przekazaniem nagrody.
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) posiadanie konta w serwisie Facebook,
b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tymże poście
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Czas trwania konkursu: 12.02.2022 r. – 19.02.2022 r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu facebookowym Planszówki we dwoje do dnia 22.02.2022 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
5. Idea konkursu: Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub video. Uczestnik musi odpowiedzieć swoim komentarzem (tekstem, grafiką, video) na pytanie: Połączenie idealne… Zaproponuj mariaż dwóch planszówek i opisz jaka nowa gra mogłaby powstać z tego miksu.

3. NAGRODA

1. Nagrodę otrzymają 3 osoby biorące udział w konkursie. Do wygrania są 3 gry planszowe:

  • Dobble wyd. Rebel
  • Dixit wyd. Rebel
  • Splendor wyd. Rebel

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nagrody przyznawane są losowo.
3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.  Zwycięzcy zostaną wybrani przez redakcję bloga Planszowkiwedwoje.pl na podstawie zgłoszeń kandydatów.
2. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko / nazwę konta) Zwycięzców na fanpage’u Planszówki we dwoje. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie ich profili facebookowych pod postem konkursowym.
3. Fundator wyśle nagrodę na wskazany przez zwycięzcę adres nie później niż pięć dni roboczych po wskazaniu przez Zwycięzcę adresu. Adres do wysyłki należy wskazać w wiadomości prywatnej na fanpage’u Planszówki we dwoje wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy oraz numerem telefonu dla kuriera, po powiadomieniu przez Organizatora. Prawo do nagrody tracą osoby, które nie podadzą adresu do wysyłki maksymalnie siedem dni po ogłoszeniu wyników.
4. Koszty wysyłki Nagrody na terenie Polski pokrywa Fundator. Nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego i nieetyczny, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail planszowki.we.dwoje@gmail.com przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą e-maila wysłanego na adres podany w reklamacji.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z relacją nagród.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.